Obsługa księgowo-finansowa

Naszym zadaniem jest KOMPLEKSOWA OBSŁUGA naszych Klientów, nie tylko KSIĘGOWA, ale również pomoc w załatwianiu wszelkich spraw począwszy od rejestracji firmy poprzez bieżące rozwiazywanie problemów finansowo-księgowych, OBSŁUGĘ KADROWĄ, po pełne doradztwo zarówno w zakresie księgowości jak i rachunkowości w celu zapewnienia całkowitej kontroli kosztów w firmie i bezpieczeństwa gospodarczo-finansowego jej właścicieli.

Powierzenie OBSŁUGI KSIĘGOWEJ i KADROWEJ naszej firmie gwarantuje Państwu także pełną poufność.

Prowadzimy księgowość:

 • Przedsiębiorców indywidualnych
 • Spółek kapitałowych, partnerskich i cywilnych
 • Fundacji i Stowarzyszeń

Monety

 

OBSŁUGA KSIĘGOWA FIRM:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych - księgowanie dokumentów zgodnie z ustawą o rachunkowości i przepisami podatkowymi
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja i rozliczenia podatku VAT
 • Sporządzanie deklaracji zaliczkowych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
 • Obsługa firm z udziałem kapitału zagranicznego
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Sprawozdawczość statystyczna - GUS, banki
 • Wspomaganie procesów windykacji
 • Reprezentowanie Klienta przed urzędem skarbowym oraz w innych urzędach
 • Sporządzanie raportów dla zagranicznych spółek macierzystych
 • Przygotowanie zasad obiegu dokumentów oraz polityki rachunkowości firmy
 • Przygotowanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
 • Sporządzanie protokołów z zebrań, uchwał itp.

 

 

OBSŁUGA KADROWA FIRM:

 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej  -  akt osobowych pracowników
 • Rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników, zgłaszanie zmian i korekt do ZUS itp.
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i porozumień o rozwiązanie stosunku pracy, wystawianie świadectw pracy
 • Przygotowanie umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło) rachunków do nich i rozliczanie
 • Rozliczanie urlopów, ewidencja urlopów, czasu pracy
 • Pomoc w organizacji szkoleń BHP, zaświadczeń i badań lekarskich

 

OBSŁUGA PŁACOWA FIRM:

 • Kalkulacja i ewidencja wynagrodzeń
 • Przygotowanie listy płac
 • Przygotowanie i wysyłanie deklaracji  rozliczeniowych do ZUS
 • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
 • Obliczanie zaliczki na podatek dochodowy osób fizycznych
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • Przygotowanie deklaracji podatkowych dla pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych

 

Usługi DODATKOWE

 • Stały kontakt z księgowym
 • Roczne rozliczenia osób fizycznych (PIT)
 • Porady i konsultacje dla osób fizycznych i prawnych (m.in. w zakresie formalnej i finansowej strony prowadzonej działalności gospodarczej)
 • Przygotowanie dokumentów oraz formularzy rejestracyjnych do KRS, US, GUS, ZUS
 • Przygotowanie biznes planu i analiz ekonomiczno-finansowych
 • Przygotowanie umów handlowych, serwisowych, cywilno-prawnych z podwykonawcami, współpracownikami oraz in. podmiotami